Warunki ogólne

Wersja 01/03/2022
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej: „OWH GYG”) regulują korzystanie z internetowej platformy rezerwacyjnej GetYourGuide, która jest dostępna pod adresem http://www.getyourguide.pt, http://www.getyourguide.com oraz na wszystkich innych krajowych stronach internetowych GYG (dalej łącznie: „strona internetowa GYG”), jak również w lokalnych aplikacjach i programach (dalej łącznie: „platforma GYG”).

1. O nas


Nasza firma GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 71-75, 10437 Berlin, Niemcy – zarejestrowana w sądzie rejonowym w Charlottenburg pod numerem HRB 132059 B (dalej: „GetYourGuide” lub „my” albo „nas”) – jest operatorem platformy GYG oraz za nią odpowiada. Nasza platforma jest dostępna na całym świecie w wielu językach, a jej obsługa jest szybka i nieskomplikowana.
Platforma GYG jest platformą rezerwacyjną, na której liczni lokalni oferenci z całego świata (dalej: „oferenci”) oferują online wycieczki i atrakcje turystyczne (dalej: „usługi turystyczne”). Nasza firma pełni funkcję przedstawiciela handlowego oferentów. Opisy i zdjęcia oferowanych usług turystycznych pochodzą od poszczególnych oferentów. W związku z tym nie mamy bezpośredniego wpływu na zakres tego rodzaju treści.

2. Zakres obowiązywania


2.1 Niniejsze OWH GYG obowiązują w odniesieniu do wszystkich odwiedzających platformę GYG wraz ze wszystkimi treściami udostępnianymi w ramach oferowanych systemów operacyjnych (obecnie iOS, Android) (dalej: „użytkownicy”). Korzystając z platformy GYG, są Państwo zobowiązani do przestrzegania niniejszych OWH GYG. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z platformy GYG prosimy o zapoznanie się z niniejszymi OWH GYG.
2.2 Niniejsze warunki użytkowania są skierowane wyłącznie do konsumentów w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Są one dostępne w internecie i mają zastosowanie do wszystkich naszych usług i świadczeń, o ile nie obowiązują bardziej szczegółowe regulacje; o obowiązywaniu bardziej szczegółowych regulacji zawsze informujemy wyraźnie w odpowiednim miejscu. Warunki użytkownika, które są sprzeczne lub różnią się od niniejszych warunków użytkowania, nie mają mocy obowiązującej, chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na nie na piśmie.
2.3 Platforma GYG jest przeznaczona wyłącznie do użytku indywidualnego, tzn. nie wolno Państwu korzystać z niej w celu dokonywania jakichkolwiek transakcji handlowych. Odsprzedawanie biletów wstępu jest bezwzględnie ZABRONIONE! Oznacza to, że wszystkie sposoby korzystania, które wykraczają poza Państwa indywidualne korzystanie w otoczeniu prywatnym i/lub służą celom komercyjnym lub handlowym, osobiście powiązanym z Państwem osobom i/lub innym stronom trzecim, w szczególności komercyjna odsprzedaż biletów, są surowo zabronione.

3. Co robimy


3.1 Mogą Państwo przeglądać usługi turystyczne oferowane na platformie GYG anonimowo. Usługi turystyczne obejmują spacery z przewodnikiem, kursy gotowania, wycieczki krajoznawcze autokarem, rejsy statkiem, bilety uprawniające do zwiedzania zabytków oraz inne usługi. Umowa o świadczenie usługi turystycznej jest zawierana wyłącznie bezpośrednio między Państwem a oferentem (dalej: „umowa o świadczenie usługi”). Patrząc ze strony oferentów, umowy są zawierane przez nas w imieniu i na rzecz oferentów. Pełnimy funkcję przedstawiciela handlowego dla oferentów; oferenci powierzają nam zlecenia i upoważniają nas – w imieniu i na rzecz oferentów – do zawierania transakcji handlowych między oferentami a użytkownikami, tzn. Państwem, oraz do pobierania płatności od użytkowników. My sami nie oferujemy żadnych usług turystycznych i w związku z tym nie jesteśmy dla Państwa stroną umów o świadczenie usług. Nie występujemy sami jako organizator, wynajmujący, sprzedawca ani inna strona w odniesieniu do zawartej z Państwem umowy o świadczenie usługi.
3.2 Mogą Państwo filtrować listę usług turystycznych według różnych parametrów. Wirtualny asystent wyszukiwania wyświetla usługi turystyczne, które odpowiadają Państwa kryteriom i są oferowane przez konkretnego oferenta. W przypadku gdy więcej niż jeden oferent oferuje wycieczkę, która odpowiada kryteriom podanym przez wirtualnego asystenta wyszukiwania, wybór oferenta następuje na podstawie parametrów takich jak: popularność, różnorodność, dostępność, wskaźnik anulowania, ocena, wydajność w okresie czasu, wygenerowane przychody. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu prezentowania usług turystycznych w przyszłości, stosowania różnych sposobów prezentacji usług turystycznych z podziałem na miasta lub według innych kryteriów oraz do pozostawienia użytkownikom wyboru między różnymi sposobami prezentacji usług turystycznych.
3.3 Wszelkie pytania dotyczące swojej rezerwacji mogą Państwo kierować do działu obsługi klienta GetYourGuide, który zadba o szybkie i sprawne udzielenie odpowiedzi. W tym celu mogą Państwo skorzystać z różnych formularzy, które są dostępne pod adresem Skontaktuj się z nami ⎸GetYourGuide albo zadzwonić na naszą infolinię. Jako przedstawiciel handlowy pomagamy oferentom w odpowiadaniu na Państwa zapytania. Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 24 godzin, najpóźniej w ciągu 48 godzin. W pilnych sytuacjach mogą Państwo skontaktować się z oferentem bezpośrednio; dane kontaktowe danego oferenta są podane na voucherze.
3.4 Zastrzegamy sobie prawo do uzależnienia korzystania z platformy GYG, jej poszczególnych funkcji lub zakresu użytkowania poszczególnych funkcji od określonych warunków, np. od zachowania płatniczego klienta (np. w odniesieniu do poprzednich rezerwacji) lub przedstawienia określonych dokumentów (np. potwierdzenia tożsamości, okazania dowodu zakupu, płatności lub własności). W razie podejrzenia oszustwa, naruszenia niniejszych OWH GYG lub niewypełnienia obowiązków określonych w umowie o świadczenie usługi, o których to sytuacjach GetYourGuide się dowie, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia Państwa aktywności rezerwacyjnej.
3.5 Nie mamy obowiązku udoskonalania, rozszerzania (poprzez aktualizację/modernizację) ani udostępniania treści, funkcji i usług udostępnianych za pośrednictwem platformy GYG. Możemy w każdej chwili wstrzymać nasze usługi i świadczenia. Wyklucza się roszczenie prawa do ich kontynuacji. W przypadku gdy zawarli już Państwo umowę o świadczenie usługi z oferentem, zastosowanie ma punkt 5.3 dotyczący umów o świadczenie usług.

4. Rejestracja i konto GYG


4.1 Rejestracja co prawda nie jest wymagana, jednak aby móc korzystać ze wszystkich funkcji, w szczególności z „listy życzeń”, konieczna jest rejestracja na naszej platformie.
4.2 Aby utworzyć konto GYG, należy podać w formularzu rejestracyjnym na platformie GYG swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także ustalić hasło. Dane te należy trzymać w tajemnicy, aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do swojego konta. Klikając przycisk „Zarejestruj się już teraz”, akceptują Państwo niniejsze OWH GYG. Po kliknięciu przycisku „Potwierdź adres e-mail” w wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymają Państwo od GetYourGuide e-mail powitalny – oznacza to, że Państwa konto GYG zostało utworzone.
4.3 Mogą Państwo utworzyć tylko jedno konto GYG i nie wolno Państwu przekazywać swojego konta innym osobom.

5. Zawarcie umowy z GetYourGuide – umowa użytkowania


5.1 Przedmiotem umowy zawartej z nami jako przedstawicielem handlowym jest nieodpłatne korzystanie z platformy GYG („umowa użytkowania”).
5.2 Stosunek umowny między Państwem a nami dochodzi do skutku w momencie, gdy klikają Państwo na stronie z opisem produktu w sklepie z aplikacjami przycisk „Zainstaluj” i ewentualnie podają swoje hasło lub gdy korzystają Państwo ze strony internetowej. Umowa użytkowania platformy GYG zostaje zawarta na czas nieokreślony i mogą Państwo wypowiedzieć ją w dowolnym momencie. W dowolnym momencie mogą również Państwo zablokować, wypowiedzieć lub skasować swoje konto klienta, kontaktując się telefonicznie z działem obsługi klienta GetYourGuide lub wypełniając formularz kontaktowy pod hasłem „Usuń konto”. Dane kontaktowe są dostępne pod adresem Skontaktuj się z nami ⎸GetYourGuide.
5.3 GetYourGuide może w dowolnym momencie wypowiedzieć jednostronnie umowę użytkowania konta GYG z 1-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie staje się jednak skuteczne dopiero po zrealizowaniu już zawartych umów o świadczenie usług. Powyższe nie wpływa na prawo do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym.

6. Zawarcie umowy z oferentem – umowa o świadczenie usługi


6.1 Wyszukując i kupując usługę turystyczną oferowaną przez oferenta na platformie GYG, zawierają Państwo z oferentem umowę, a my pełnimy przy tym funkcję przedstawiciela handlowego oferenta. Po sprawdzeniu dostępności danej usługi turystycznej, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”, dodają Państwo daną usługę turystyczną do koszyka. Po kliknięciu przycisku „Do kasy” wyświetlą się kolejne obowiązkowe pola, które muszą Państwo wypełnić w całości; w szczególności muszą Państwo wybrać metodę płatności.
6.2 Klikając przycisk „Zarezerwuj z obowiązkiem zapłaty” na koniec procesu składania zamówienia, składają Państwo wiążącą ofertę zawarcia umowy o świadczenie usługi z danym oferentem. Są Państwo związani tą ofertą dwa dni robocze. Po otrzymaniu oferty przesyłamy Państwu na zlecenie oferenta automatyczne potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia nie oznacza jeszcze zatwierdzenia umowy o świadczenie usługi.
6.3 W ramach swojej oferty na platformie GYG oferenci mogą udostępnić swoje własne OWH („OWH oferenta”). Należy dokładnie przeczytać OWH oferenta, ponieważ dokument ten zawiera ważne informacje, np. dotyczące możliwości anulowania rezerwacji lub inne wymogi. OWH oferenta obowiązują jako uzupełnienie naszych OWH. W razie sprzeczności moc obowiązującą maję te warunki, które są dla Państwa korzystniejsze.
6.4 Ofertę zawarcia umowy przyjmujemy w imieniu i na zlecenie oferenta, wysyłając do Państwa potwierdzenie rezerwacji wystawione w imieniu i na zlecenie oferenta i ewentualnie voucher oraz potwierdzenie płatności. Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty zawarcia umowy według własnego uznania.
Treść umowy między Państwem a danym oferentem nie jest zawarta w żadnym osobnym tekście umowy. Treść umowy wynika z zamówionego produktu (tzn. opisu wybranej przez Państwa usługi turystycznej), niniejszych OWH oraz – jeśli istnieją – OWH oferenta.
6.5 Muszą Państwo niezwłocznie sprawdzić w potwierdzeniu zamówienia, czy wszystkie dane są prawidłowe.
6.6 UWAGA: w przypadku umów o świadczenie usług turystycznych, które są zawierane za pomocą środków telekomunikacyjnych (np. zawieranych z oferentami umów o świadczenie usług, które zarezerwowali Państwo za naszym pośrednictwem), zgodnie z § 312g ust. 2 zdanie pierwsze pkt 9 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) NIE PRZYSŁUGUJE Państwu odwołanie, lecz jedynie ustawowe prawa do odstąpienia od umowy i wypowiedzenia umowy. Mogą przysługiwać Państwu również wynikające z umowy prawa do anulowania, patrz punkt 11.

7. Ceny oferentów


7.1 Wszystkie podane ceny są cenami łącznymi, tzn. zawierają już wszystkie podatki. Może się jednak zdarzyć, że na miejscu trzeba będzie uiścić dodatkowe opłaty lokalne (np. opłaty klimatyczne). Nie mamy na to żadnego wpływu.
7.2 Podane przez oferentów ceny usług również mogą podlegać osobnym regulacjom, na przykład w odniesieniu do anulowania lub zwrotu uregulowanych płatności. Przed dokonaniem rezerwacji muszą Państwo sami sprawdzić, czy dany oferent stosuje odmienne warunki.
7.3 Otrzymujemy od oferenta prowizję za pośrednictwo w zawarciu umowy o świadczenie usługi.

8. Obsługa klienta / gwarancja najlepszej ceny ze strony GetYourGuide


8.1. Nasz dział obsługi klienta jest dostępny pod Skontaktuj się z nami ⎸GetYourGuide – można skontaktować się z nami telefonicznie, za pośrednictwem czatu lub drogą e-mailową.
8.2 Jeśli znajdą Państwo zarezerwowaną za pośrednictwem platformy GYG usługę turystyczną (i) oferowaną na takich samych warunkach (termin, miasto, liczba osób), (ii) obejmującą taki sam zakres, (iii) oferowaną w internecie po niższej cenie oraz (iv) oferowaną przez tego samego oferenta z możliwością rezerwacji i jeśli udowodnią nam Państwo powyższe, wypłacimy Państwu różnicę w cenie usługi turystycznej zarezerwowanej za pośrednictwem platformy GetYourGuide a usługi znalezionej w internecie i oferowanej po niższej cenie.
8.3 Aby skorzystać z gwarancji najniższej ceny, muszą Państwo wysłać na nasze żądanie link do alternatywnej oferty (i/lub zrzut z ekranu). Zweryfikujemy tę ofertę i, jeśli cena będzie faktycznie niższa, wypłacimy Państwu różnicę, przy czym wypłata może również nastąpić w formie bonu.
8.4 Wszystkie oferty specjalne i promocje są oznaczone jako takie.

9. Płatności w GetYourGuide


9.1 W odniesieniu do usług oferenta obowiązuje cena zaproponowana na platformie GYG („cena usługi”). O ile nie uzgodniono inaczej, użytkownik musi zapłacić cenę usługi mającą zastosowanie do usług oferenta w momencie rezerwacji. W przypadku wybranych usług turystycznych istnieje możliwość wyboru opcji późniejszej zapłaty. Opcja ta jest dostępna wyłącznie przy zapłacie kartą kredytową, która jest ważna co najmniej do daty wybranej usługi turystycznej; aby to sprawdzić, Państwa karta kredytowa zostanie obciążona kwotą 0 EUR w momencie rezerwacji. Cenę usługi pobieramy 72 godziny przed rozpoczęciem usługi turystycznej. Jeśli obciążenie Państwa karty kredytowej nie powiedzie się, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy i będą Państwo mieli 47 godzin na ręczne uiszczenie płatności. Jeśli i to się nie powiedzie i nie będą Państwo mogli dokonać płatności, automatycznie anulujemy zarezerwowaną przez Państwa usługę turystyczną.
9.2 Firma GetYourGuide jest uprawniona do przyjmowania ujętych na fakturze kwot w imieniu i na rzecz oferenta (jako przedstawiciel handlowy), chyba że na wystawionej przez oferenta fakturze wyraźnie widnieje inne ustalenie. Dokonanie płatności na rzecz GetYourGuide oznacza, że spełnili Państwo swoje zobowiązania płatnicze wobec oferenta ze skutkiem zwalniającym. W przypadku gdy użytkownik musi dokonać płatności w innej walucie niż jego waluta krajowa (należność walutowa), GetYourGuide (jako przedstawiciel handlowy) może zażądać płatności w walucie krajowej użytkownika i następnie przeliczyć należność walutową po kursie z dnia zawarcia umowy. W przypadku walut o mocno niestabilnym kursie możemy naliczyć opłatę z tytułu wymiany.
9.3 Osobą kontaktową dla użytkownika w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi i płatnością za tę usługę jesteśmy my jako przedstawiciel handlowy oferenta. Jeśli chcą Państwo otrzymać zwrot ceny usługi poza naszymi warunkami anulowania, np. ponieważ uważają Państwo, że ze względu na dokonanie anulowania w odpowiednim czasie mają Państwo do tego prawo, prosimy skontaktować się za naszym pośrednictwem z danym oferentem. Oferent może zrealizować za naszym pośrednictwem zwrot, na który się zgodził.
9.4 Muszą Państwo podać prawdziwe dane płatnicze i w razie zmiany niezwłocznie je zaktualizować. Możemy odrzucić wskazaną przez Państwa metodę płatności. Metody płatności dozwolone dla danej usługi są wskazywane w procesie składania zamówienia. Prosimy przestrzegać mających zastosowanie warunków użytkowania i warunków handlowych dostawcy usług płatniczych. Państwa dostawca usług płatniczych może pobierać dodatkowe opłaty. Są Państwo zobowiązani do potwierdzenia nam, że są uprawnieni do skorzystania z jednej z wybranych metod płatności lub że mają Państwo upoważnienie do skorzystania z niej.
9.5 W niektórych przypadkach cena usługi nie jest płacona ani na rzecz GetYourGuide, ani bezpośrednio na rzecz oferenta, lecz na rzecz innej spółki, której zleciliśmy obsługę płatności jako subagentowi. Jeśli mieszkają Państwo na przykład w USA lub używają do płatności karty kredytowej wydanej w USA, za obsługę płatności odpowiada GetYourGuide Operations Inc., jedna z naszych spółek zależnych. W odniesieniu to tych płatności obowiązują takie same warunki jak w przypadku płatności dokonywanych bezpośrednio na rzecz naszej firmy, czyli dla Państwa nic się nie zmienia. Dokonanie płatności na rzecz firmy, której zleciliśmy obsługę płatności, oznacza w szczególności, że spełnili Państwo swoje zobowiązania płatnicze wobec oferenta ze skutkiem zwalniającym. W razie pytań dotyczących płatności mogą Państwo skontaktować się ze swoim lokalnym działem obsługi klienta Skontaktuj się z nami ⎸GetYourGuide.
9.6 Autoryzując płatność, wyrażają Państwo zgodę na to, że Państwa dane płatnicze zostaną wykorzystane do pobrania wynagrodzenia dla oferenta. Zastrzegamy sobie prawo do uzależnienia korzystania z funkcji płatności lub poszczególnych metod płatności na platformie GYG od weryfikacji niezbędnej wypłacalności.

10. Realizacja usługi – umowa o świadczenie usługi  1. Odpowiadają Państwo za punktualne pojawienie się w miejscu spotkania wyznaczonym przez oferenta. Prosimy uwzględnić tutaj również OWH oferenta. W przypadku dojazdu na wycieczkę z zagranicy odpowiadają Państwo samodzielnie za posiadanie wymaganych dokumentów podróży (paszportu, wizy itd.) oraz za przestrzeganie regulacji zdrowotnych itp.
    10.2 Cena usługi nie zawiera żadnego ubezpieczenia. Muszą Państwo sami zapewnić sobie dostateczną ochronę ubezpieczeniową. Wysokość i rodzaj ochrony ubezpieczeniowej zależą od wybranej usługi turystycznej.
    10.3 Czas i terminy są podawane według strefy czasowej oferenta.


11. Anulowanie


11.1 Umowy o świadczenie usług można anulować wyłącznie zgodnie z warunkami anulowania, które są określone w OWH oferenta, opisie usługi turystycznej na platformie GYG lub na voucherze, który został wystawiony na wybraną usługę.
11.2 Aby uniknąć nieporozumień, wszelkie zmiany i procedury anulowania należy wykonać za pośrednictwem platformy GYG, chyba że uzgodniono inaczej. Procedurę anulowania można przeprowadzić za pomocą formularza dostępnego pod adresem Skontaktuj się z nami ⎸GetYourGuide. Wszelkie zmiany i procedury anulowania należy wykonać w odpowiednim czasie; „odpowiedni czas” może różnić się w zależności od wybranej usługi. Dlatego tak ważne jest dokładne przeczytanie wszystkich warunków, w szczególności OWH oferenta. Uznaje się, że anulowanie zostało wykonane w odpowiednim czasie w przypadku, gdy firma GetYourGuide otrzymała stosowne powiadomienie w wyznaczonym terminie. Jeśli warunek ten został spełniony, na zlecenie oferenta wystawiamy potwierdzenie anulowania. Dokument ten jest dowodem anulowania i dlatego koniecznie należy go zachować.
11.3 Na zlecenie oferenta możemy przekazywać Państwu drogą telefoniczną (dzwoniąc na podany przez Państwa numer telefonu) w szczególności nagłe zmiany; informacje o takich zmianach możemy również przesłać na Państwa adres e-mail.
11.4 W przypadku gdy w opisie usługi turystycznej oferowanej przez oferenta, w OWH oferenta lub na voucherze określone są inne warunki anulowania, obowiązują następujące zasady:
a) w przypadku anulowania z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin przed rozpoczęciem usługi:
zwrot całej ceny usługi;
b) w przypadku anulowania 24 godziny przed rozpoczęciem usługi lub później albo w razie niepojawienia w miejscu wykonywania usługi:
brak zwrotu ceny usługi.
11.5 Zawsze mogą Państwo również udowodnić oferentowi, że nie odniósł on żadnej szkody albo odniósł znacznie mniejszą szkodę niż opłata za anulowanie, jakiej ewentualnie sam zażądał.

12. Dalsze prawa oferenta – umowa o świadczenie usługi


12.1 Oferent może odwołać usługę turystyczną zaplanowaną w uzgodnionym terminie bez konieczności dochowania terminu odwołania, w przypadku gdy warunki pogodowe, interwencje urzędowe, strajki lub inne okoliczności zewnętrzne, których nie dało się przewidzieć lub którym oferent mógłby zaradzić jedynie poprzez podjęcie nieproporcjonalnych wysiłków i które nie leżą w obszarze wpływów oferenta (w szczególności zdarzenia siły wyższej), uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie usługi turystycznej albo zagrażają jej wykonaniu. W takiej sytuacji cena zapłacona za odwołaną usługę turystyczną zostanie zwrócona.
12.2 Oferent może nie dopuścić Państwa do skorzystania z usługi turystycznej lub wyłączyć z udziału w takiej usłudze, jeśli nie spełniają Państwo warunków udziału przedstawionych na platformie GYG albo jeśli Państwa udział zagrażałaby bezpieczeństwu Państwa osoby lub innych osób bądź przeszkadzał w wykonaniu usługi turystycznej w inny sposób. W takiej sytuacji cena zapłacona za odwołaną usługę turystyczną nie zostanie zwrócona.
12.3 Oferent może w dowolnym momencie wprowadzić drobne zmiany w swoich usługach, jeśli wydaje się to konieczne ze względu na nagle zaistniałe okoliczności. Do drobnych zmian w usługach zalicza się również zmianę miejsca rozpoczęcia wycieczki lub miejsca spotkania w celu odbycia wycieczki, o ile klient może dotrzeć z pierwotnie ustalonego miejsca spotkania do nowego miejsca spotkania pieszo lub publicznymi środkami komunikacji w ciągu 15 minut. Zmiana miejsca rozpoczęcia wycieczki/miejsca spotkania może nastąpić najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem zarezerwowanej usługi turystycznej i zostaną Państwo o niej poinformowani e-mailem lub za pośrednictwem platformy GYG.

13. Funkcja oceny i wpisy użytkownika


13.1 Umożliwiamy Państwu przeglądanie ocen umieszczonych na platformie GYG przez innych użytkowników lub dodatkowych treści i zdjęć związanych z oferowanymi usługami turystycznymi. Tego rodzaju wpisy przedstawiają wyłącznie osobiste i odnoszące się do zdarzenia w konkretnym czasie zdanie danego użytkownika, które jest ukształtowane przez jego własne wyobrażenia i oczekiwania. Należy również uwzględnić fakt, że oferowana usługa turystyczna mogła ulec zmianie od momentu dodania wpisu lub oceny. Należy również zwrócić uwagę na liczbę zamieszczonych ocen, ponieważ jedna opinia często jest mniej przekonująca niż zbiór różnych opinii.
13.2 Mogą Państwo osobiście wpływać na treści umieszczane na platformie GYG, dodając wpisy w formie oceny usług turystycznych, za które Państwo zapłacili, lub zdjęcia („wpisy użytkownika”). Użytkownicy są odpowiedzialni w pełnym zakresie za treść swoich wpisów. Surowo zabronione jest umieszczanie na platformie GYG wpisów, które
są nieprawdziwe lub wprowadzają w błąd, w szczególności nieprawdziwych i/lub niemerytorycznych ocen dotyczących usług turystycznych lub innych lokalnych warunków/zdarzeń, które mogą wpłynąć na decyzję innych użytkowników,
w sposób jawny lub ukryty reklamują produkty, usługi lub firmy; w szczególności nie wolno zamieszczać ocen, za które użytkownikowi zaproponowano wynagrodzenie, ani oceniać usług turystycznych oferowanych przez oferentów, dla których użytkownik pracuje, lub
zawierają linki lub podobne informacje/odnośniki, które mogą zakłócić funkcjonowanie innego sprzętu do przetwarzania danych.
13.3 Ponadto przed dodaniem wpisów są Państwo zobowiązani do dopilnowania, że posiadają wymagane prawa do korzystania ze zdjęć, które chcą Państwo dodać. Na platformie GYG wolno Państwu umieszczać obrazy lub zdjęcia przedstawiające inne osoby wyłącznie pod warunkiem, że osoby te wyraziły na to zgodę. Jeśli chcą Państwo dodać zdjęcia, które zrobiła inna osoba, również potrzebują Państwo zgody tej osoby.
13.4 Publiczne udostępnianie wpisów użytkownika nie może naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów i/lub praw osób trzecich; w szczególności nie wolno dodawać i/lub udostępniać publicznie wpisów przedstawiających przemoc i/lub zawierających zdjęcia lub treści pornograficzne, dyskryminujące, obraźliwe, rasistowskie, oszczercze lub inne sprzeczne z prawem.
13.5 W żadnym razie i w żadnym kontekście nie przywłaszczamy sobie wpisów użytkowników.
13.6 Możemy wykorzystywać wpisy użytkowników na różne sposoby. Zalicza się do tego między innymi wyświetlanie wpisów na platformie GYG, zmianę formatu wpisów, obróbkę w celu zapewnienia większej jasności treści lub poprawy gramatyki, wykorzystywanie wpisów w ogłoszeniach reklamowych bądź w pobocznych działaniach reklamowych oraz inne prace.
13.7 Możemy usuwać lub ponownie dodawać wpisy użytkowników w zależności od potrzeb i według własnego uznania. GetYourGuide może na przykład usunąć wpisy użytkowników, które naszym zdaniem naruszają obowiązki określone w punktach 14.2–14.4. Nie mamy obowiązku przechowywania ani udostępniania kopii wpisów użytkowników.
13.8 GetYourGuide, przedsiębiorstwa powiązane i inni partnerzy (handlowi) mogą umieszczać ogłoszenia reklamowe i inne informacje jako uzupełnienie wpisów użytkowników lub w połączeniu z wpisami użytkowników na platformie GYG oraz w innych mediach. Nie przysługuje Państwu prawo do wynagrodzenia za tego rodzaju ogłoszenia reklamowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany rodzaju i zakresu tego rodzaju działań reklamowych; nie będziemy informować Państwa o takich zmianach.

14. Ochrona danych


14.1 Państwa dane osobowe zawsze przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa.
14.2 Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych są dostępne tutaj.

15. Odszkodowanie


15.1 Są Państwo zobowiązani do zrekompensowania nam w pełnym zakresie wszystkich szkód, kosztów i wydatków (w tym kosztów obrony prawnej), które powstały ze względu na następujące naruszenia obowiązków:
15.1.1 zawinione przez Państwa fałszywe przedstawienie stanu faktycznego, działanie lub zaniechanie działania w związku z korzystaniem z platformy GYG;
15.1.2 zawinione przez Państwa nieprzestrzeganie niniejszych warunków użytkowania; lub
15.1.3 roszczenia dochodzone przez osoby trzecie oraz wynikające z niewłaściwego (niezgodnego z niniejszymi warunkami) dostępu do platformy GYG lub korzystania z platformy GYG.
15.2. Szkody w rozumieniu punktu 15.1 obejmują również rekompensaty, które musimy zapewnić osobom wykonującym zobowiązanie dłużnika lub osobom, którymi posłużyliśmy się w wykonaniu zobowiązania, ze względu na wystąpienie zdarzeń opisanych w punktach 15.1.1.–15.1.3.
15.3 Powyższe obowiązki mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy odpowiadają Państwo za dane naruszenie prawa, tzn. Państwa zachowanie było umyślne lub postąpili Państwo bez zachowania należytej staranności.

16. Odpowiedzialność


16.1 Poza przypadkami opisanymi w punkcie 16.2 nasza odpowiedzialność, która wynika z wypełniania naszych obowiązków umownych lub ma z tym związek, ogranicza się do szkód, które zwykle można przewidzieć i które wynikają z nieumyślnego naruszenia istotnego obowiązku umownego wynikającego ze stosunku umownego. „Istotny obowiązek umowny” w rozumieniu niniejszych warunków użytkowania oznacza obowiązek, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszych warunków handlowych i którego naruszenie zagraża celowi i wykonaniu niniejszych warunków handlowych, na których mogą Państwo zawsze polegać jako użytkownicy. Strata lub szkoda, którą zwykle można przewidzieć, oznacza stratę lub szkodę, którą można było przewidzieć w momencie zaakceptowania niniejszych OWH GYG. Wykluczamy naszą odpowiedzialność oraz odpowiedzialność osób wykonujących zobowiązanie dłużnika i osób, którymi posłużyliśmy się w wykonaniu zobowiązania, za szkody, które zostały spowodowane nieumyślnym naruszeniem nieistotnego obowiązku umownego.
16.2. Żaden zapis w niniejszych warunkach użytkowania nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności lub odpowiedzialności osób wykonujących zobowiązanie dłużnika i osób, którymi posłużyliśmy się w wykonaniu zobowiązania, za rażące niedbalstwo, celowe działanie, śmierć lub uszkodzenie ciała albo oszustwo. Powyższe nie wpływa również na wszelkie pozostałe obligatoryjne prawa ustawowe przysługujące Państwu jako konsumentom.
16.3 Powyżej określone ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku, gdy podstępnie przemilczeliśmy ważną okoliczność mającą wpływ na funkcjonowanie platformy GYG lub gdy powinniśmy przejąć gwarancję za konkretną funkcjonalność. To samo dotyczy wszelkich roszczeń użytkownika zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.
16.4 Nie bierzemy odpowiedzialności za przypadki siły wyższej, na przykład: awarie urządzeń elektronicznych bądź mechanicznych lub kanałów komunikacyjnych, działania osób trzecich (w tym ataki „denial of service” (blokada usług) i nadmierne lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie platformy GYG), problemy telefoniczne lub inne problemy z łącznością, wirusy komputerowe, nieuprawniony dostęp, kradzieże, błędy w obsłudze, pożary, złe warunki pogodowe (w tym powodzie), działania regulacyjne i inne działania organów nadzorczych, rządowych lub ponadnarodowych, wojnę, powstania lub strajki.

17. Cesja


Z wyjątkiem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych nie są Państwo uprawnieni do przenoszenia, przekazywania ani wykorzystywania w inny sposób swoich praw i/lub obowiązków określonych w niniejszych OWH.

18. Klauzula salwatoryjna


W przypadku gdy pojedyncze postanowienia niniejszych OWH GYG są lub staną się w całości lub częściowo nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to na skuteczność pozostałych postanowień. W miejsce nieuwzględnionego lub nieskutecznego postanowienia niniejszych OWH GYG zostanie zastosowany odpowiedni przepis prawny. W przypadku braku takiego przepisu prawnego w konkretnej sytuacji (luka prawna) lub w przypadku gdy wynik takiego przepisu prawnego byłby nieakceptowalny, strony podejmą negocjacje w celu zastosowania w miejsce nieuwzględnionego lub nieskutecznego postanowienia takiego skutecznego postanowienia, które będzie najbliższe celowi gospodarczemu zastępowanego postanowienia.

19. Postanowienia końcowe


19.1 Na potrzeby wykonania umowy i przysługujących nam na podstawie tej umowy praw możemy skorzystać z pomocy innych spółek GetYourGuide i osób trzecich jako osób wykonujących zobowiązanie dłużnika.
19.2 Możemy zmienić lub dostosować niniejsze warunki użytkowania na przyszłość, np. w celu uwzględnienia zmian przepisów prawnych, zmian warunków nabywania treści lub luk prawnych; jeśli chodzi o nasze płatne oferty, będziemy zmieniać te warunki użytkowania w przyszłości tylko w przypadku zaistnienia zewnętrznych okoliczności, które zmuszą nas do uwzględnienia na przykład zmian przepisów prawnych, zmian w usługach świadczonych przez naszych kontrahentów lub luk prawnych. O wszelkich zmianach będziemy informować w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. W razie sprzeciwu z Państwa strony możemy lub Państwo mogą wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
19.3 Wszelkie oświadczenia przekazywane w ramach zawarcia umowy między GetYourGuide a Państwem wymagają formy pisemnej lub tekstowej (np. e-mail).
19.4 Tutaj dostępna jest platforma Komisji Europejskiej służąca do internetowego rozstrzygania sporów. Nie jesteśmy ani gotowi, ani zobowiązani do udziału w łagodzeniu sporów przed komitetem rozjemczym.
19.5 W odniesieniu do konsumentów obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), chyba że obligatoryjne ustawowe przepisy konsumenckie danego kraju, czyli kraju, w którym przebywają Państwo większość czasu, są dla Państwa korzystniejsze; w takim przypadku stosuje się korzystniejsze przepisy Państwa kraju.

Prawo do odstąpienia od umowy


Jeśli jesteście Państwo konsumentem, tzn. osobą fizyczną działającą w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu, a Państwa miejsce zamieszkania znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zasadniczo przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi informacjami dotyczącymi odstąpienia od umowy. W niektórych przypadkach prawo do odstąpienia od umowy jest jednak wyłączone przez przepisy prawa, więc w przypadku konkretnej umowy może ono nie przysługiwać.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone z mocy prawa w przypadku umów zawieranych na odległość dotyczących świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli umowa przewiduje konkretny dzień lub okres świadczenia usługi. Obejmuje to różnego rodzaju wycieczki w określonym terminie lub czasie, „wycieczki wielo- i jednodniowe”, „bilety wstępu”, „wycieczki z przewodnikiem”, „atrakcje wodne”, „przygody”, „inne atrakcje” oraz „oferty łączone” organizowane przez nas.

Instrukcje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy


Prawo do odstąpienia od umowy


Macie Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wejdziecie Państwo w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Niemcy, withdrawal @ getyourguide . com, (Ochrona przed spamem) +49 30 2202 7135) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
Oprócz powyższego w odniesieniu do prawa do odstąpienia od umowy obowiązują następujące zasady: Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo na przykład szybko i sprawnie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem naszej platformy, wypełniając i wysyłając formularz na stronie Anulowanie rezerwacji. Jeśli skorzystają Państwo z poniższego formularza odstąpienia od umowy, prosimy o podanie numeru rezerwacji. Nie jest to obowiązkowe, ale ułatwi nam dopasowanie Twojego odstąpienia od umowy do umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).
* Do GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Niemcy, withdrawal@getyourguide.com:
* Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym() odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów()/o świadczenie następującej usługi()
* Data zamówienia(
)/odbioru(*)
* Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
* Adres konsumenta(-ów)
* Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
* Data
(*) Niepotrzebne skreślić.